font size: 12px ( --- / +++ )


 
3.238.98.214@honeybii.com ~
  $ cat gmr.jpg.txt

-:~=xxxx*x*x*x*xx*xxxx*xx****x*xx*xxx*x*x**x*x*x*xx*xxxxxxxxxxxxx****x*xxxxxxxxxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxx***xxxxxx*xx*xx**x****x******xx*x*xxxxx*~-:. -*=*$$######################################################################################################################################V*x$= +VY#$YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYV#%@* =V#%+ -=V%* +*Y%+ .....----~~~----:::..- .--:+~ .-::- -- .~:~ . :x=8* +=*8+ .. .~*+.. .-~=V$$$#####VV$#VYY**xY==x: -===$V~:~ .-~*#*+=:. .-~*#$:.*x~ -~=::- .~+: :++:-... ~++8* +=*8+ .--+Y~~+ -=+~:YV~*=-.-::+YVVVV$$VVx=*x=:++::=Y88+ ~=::*Y+Yx~~+=+x=*=-.-+++=*x=:x=*~.====**..:+=::-:+=Y$Vx=++*x+. .+*=--- -:+8* +=*8+ ~VY::x+*+-. -Y#V===xY$Y=+=xYx:*Y*$88##x+xx::=-..:$@8+ +Y:~VV+V*~=*+x$=VY~~==++~.~$#x--~~+--~-*++$==*x--~~+YYx=++x$Y:++~:=x=x*- -:+8* +=*8+ :V#x*YVY:Y+ *Y=*=~-*8V=$#VVVY:xYV@8*--:***$$=..-=#@8: +Y:~Y++#V:+*Y#$+xV=...-+..*x*x::--...+Y#+=x~+YV~ ..:Y*****+**:~++*==$%$- :=+8* +=*8+ .:==::YV=#x--Y*-:~.:V$YV@%= .~x*+#@8: .*x~=$Y*=*Yx#@8~ +Y:~=-+88#V*+V8=*V*...~=--*+~*+=+-...+8%x~-:+Y$:...:=V8%%%$*~=Vx+~~*%@Y :=+8* +=*8+ ...+~.:$8*VY~~*~-+--*+:*$@8+ *x~:#@#~ .+:-+~--~x8Y#@8~ +Y:~:.~#%#:..V%x=$x~:~~+--*=:*+xx:---:8%$+-==V#+.--+V@8*=*==~x$$=.:V@%= :*+8* +=*8+ .~.-=--Y$Vx$#=--.-=-~*:~*#@8: =+-=#@#~ .+~-+---=YYY#@#~ =V=++++*Y*:+:*#xx%#+=xx*~~*:~++YV+---:#%8VxY=$#+.--:V%8: -+Vx$x-=#@8: :=+8* +=*8+ -:--+-~xYV#%@$:*~-+-~*::*#@8~ +:-x%@#- -=:-+--~***V%@#~ ~*V#%%$$88%%$V$$8@8+=x=+:Y*..:=$#=~~-+VxV8%#=$$+...~=**-.. -V%xYx:*8@$- :=+8* +=*8+ :*~~+x$#%%8#V=~x:~+.~*::*#@#~ +:.=%@$. ~x==x$#V$8%%%%$- ~xVVVY==VVVV=Y#88%#:~V#$VYx:+*V%%Y:Y=+=-+$%#=V$+...-xx*:~+~ x%Y+==Y%%Y. :=+8* +=*8+ +x~:Y%8Y*=::~.-~.~+.~*~:*8@#- .=:.+%@V. -*V8%%8YYYx*+:- .-~:: .=V8%%888%@8=.=Y++.-Y%8=V$=...-Y$**$#* :$#:+*V@%* :=+8* +=*8+ +Y::=xx~:~:Yx++:.~+.:*~+x8@$. -x*=V@@V. ~VVx=:~. -:*YV$$Y+. ~**++~~Y8*Y$=...~*=x8@@Y =#**x#@8: :=+8* +=*8+ +Y::*x+=x+**=:...:+.:=~=V%@Y. -*Y#%%#* . . -=Y#8%V+~Yxx$*...~x#%##%x ~$$*x%@$- :=+8* +=*8+ +Y:~V$x***=V#=...:x=x::x8@8+ -Y#V*:- ~=Y#%Vxx++V#x-..~V%%*-:~ ~V#xV%%Y :=+8* +=*8+ +Y::*:+V8#*#8*.-.~$8Y:x#@%x :- .:~~$##%%V~~-~Y8%* ~$8Y#@%= :=+8* +=*8+ +Y:::..+##*8%x:*=:V$YV8@8*. -=V#%#++=++=*: ~#$*#@8: :=+8* +=*8+ +Y:::..*VYx%%Y~=xxV$8@%V: -=*+Yxx***=-.- .xx:#@$- :=+8* +=*8+ =Y::: ~+-:Y%%x~Y8%%%8Y+. .=V#8$Yx*$#+ .*=~#@V. :=+8* +=*8+ =V::+:=-.~Y%%x -=x*+- ~x#%8%@%= .x=:#@V. :=+8* +=*8+ =V:~V#*.-+V%%x -=V8@%* -x*:#@V. :=+8* +=*8+ =#=-V#*=x$%@8= .:Y#= ~Vx+8@$. :=+8* +=*8+ =8V+YxY#%%8Y: -. .xY*#@$. :=+8* +=*8+ -*VYx$%%$=~ -+x8@$- :=+8* +=*8+ -=V8@%V- .---------------- . .=#%@$- :=+8* +=*8+ ~V88$=. ~=+*#8###########8V:+=~ -x#V. :=+8* +=*8+ .~-. ~+++YVVVV$VVVVV$V$x*$8= -~ :=+8* +=*8+ *Y~~V%%%%%%%%%%%%8xV@%= :=+8* +=*8+ *Y:~$@@@@@@@@@@@@%xV@8= :=+8* +=*8+ =*~~$@@@@@@@@@@@@%xV@8= :=+8* +=*8+ -~.~$@@@@@@@@@@@@%xV@%= :=+8* +=*8+ .---..+x=~$@@@@@@@@@@@@%Y+VV+. :=+8* +=*8+ .-~:::=**=:~:*+=8@@@@@@@@@@@@@#x=++:. :=+8* +=*8+ .--~~::::++=====*Y8%@@@@@@@@@@@@@@%$=~--~-........ :=+8* +=*8+ .----~~:+==*xYV$##88%@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8$VYx=+~-..-~=x*- :=+8* +=*8+ -::~-~:+=xY$8%%@@@@@@@@@@@%%##$$##8%@@@@@@@@@@@@%%8$Y*+~~x#+. :=+8* +=*8+ ~V$*++=Y$8%@@@@@@@@@@@@@@%$xxYYYYYxxx$%@@@@@@@@@@@@@@@%%#Vx$x.-- :=+8* +=*8+ :Y#x=V8@@@@@@@@@@@@@@@@@%V=V8%888888*:#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%%#::Yx. :=+8* +=*8+ .:+=8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8*$@8x:~-~+*+:$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Y+#8* :=+8* +=*8+ ...~$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*%%#- ~YYx%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#=$%$~ :=+8* +=*8+ -~-.=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%%Y .V#+=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*$@8: :=+8* +=*8+ ~+-.x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y -VY~+%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%*V@8+ :=+8* +=*8+ +=--V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y -YY+=VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY=#@8+ :=+8* +=*8+ =x~-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y +xV#######################8%@%+ :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y +YVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVY~ :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%%Y .-++++++++++++++++++++++++++++:..- :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y :=+x#88888888888888888888888888V:=x: :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y ~+::*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxYxx88+ :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%%Y =*~~$88888888888888888888888888xV@8+ :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%%Y *Y+=VV$8%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%xV@8+ :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y +xV$$V*+$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ *Y:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y =V$$$#Y:V#%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ *V:-V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%@Y ....-:x**%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ *#=~V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%%Y -YY~=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ *8x~V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$x%%Y -=:.=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%xV@8+ :=+8* +=*8+ +#$=V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@#*8@V. -..=%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%xV@8+ :=+8* +=*8+ .+*V#@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8=*$Y- ~=+-x%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ .~*$%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@$=++:-~xx+-~xY:$@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ ~=++*$8@@@@@@@@@@@@@@@@@@@8Y:~=V$V*++==V%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%x$@8+ :=+8* +=*8+ .*##V*=Y$8%@@@@@@@@@@@@@@@@%#VVYYYYVV$8@@@%8#8%%@@@@@@@@@@@@@%xV@8+ :=+8* +=*8+ ~x#%8VYxxYV#8%%%@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@%8x+~:*#%@@@@@@@@@@@@%xV@8+ :=+8* +=*8+ ~=V#8%8$VYxxxYYVV$$#%@@@@@@@@@@@@@@@%Y-:==++xYYYYYYYYYYYYY=#@8+ :=+8* +=*8+ -:*V#8%%88##$VYx*=V%@@@@@@@@@@@@@%x+#8$#8###############%@%+ :=+8* +=*8+ .~++xYY$#888#+=8%@@@@@@@@@@@@%xY@8*=V$$$$$$$$$$$$$$$$$V~ :=+8* +=*8+ -~::+:x*#@@@@@@@@@@@@%xV@%= ................. :=+8* +=*8+ :V*~$@@@@@@@@@@@@%xV@8= :=+8* +=*8+ *V:~$@@@@@@@@@@@@%xV@8= :=+8* +=*8+ *Y==V$$$$$$$$$$$$$x#@8= :=+8* +=*8+ ~x$8%%%%%%%%%%%%%%%@@%= :=+8* +=*8+ ~*xxxxxxxxxxxxxxxxxxx*- :=+8* +=*8+ :=+8* +=*8+ ~~ :=+8* +=*8+ .+=+:+-. .~:-. :=+8* +=*8+ .:+=++=*=:- .--~+Y+==- :=+8* +=*8+ -*+~::::+*xY=- ..---~~:==x#%= :=+8* +=*8+ -x=-*#*++++*$x. ~+:~~+*xxxxV%@%* :=+8* +=*8+ -x=-*V-+V*:*+*-. .++. .. =#$=+x#Vx#%%%8$Y~ :=+8* +=*8+ -x=-*Y-:=::+~++=+- ~+=+.. .-~~:=YY~~- ~$#V*++x:-+YY=~. :=+8* +=*8+ -x=-*$=*=:x+.**#%Y--~:+~--....++- ...-::::::::+*x=**~:x:~Y$x+-~-~++:. :=+8* +=*8+ -x=-*%8$=:=+*xx%@#~+Y:~V$++xYY$$$: .~*Y*:-. ..--~::- . +Y=::++++::YVVYx8#=:***YYx=+::~~:x:+~ -:+8* +=*8+ -x=-*#=:=*::Y*Y%%x.=#=~$$~Y8$V$##:.++:=$$x:~:~-.-+~ .~+===++~. -~-+xYVVVYxYV#x:=+. -~::x*~+*~*Y*$YY@%*~Y##$x+=**=*V$*Y%$- .~+8* +=*8+ -x=-*V~x8V~:Yx*#8+ -+:~V#=+*=+~~+..~::*Y+:=+:==~~x:-. -+~~+Y#8###$x~.+*: =x=+xVVx**=x*x**VV+ ...~$+-::::--YYV@%= .-::+*#88Y~V8*#@8~ -~+8* +=*8+ -x=-*V+V8=+x+:*x#*. .--V%$YVx**=*-.~~-VV~x8x++=*xxV#x..*Y*+=*=*x+*V*+:=++~ ---:xV:-:~:=:**#@%*.:~.:#+----..-VY$@8: .-~:==$*:=+*xx8@8~ ~++8* +=*8+ -x*-*V+VV+--.:xY%8+ -~-Y8=*#8#8%8::$=~V$:$%V=**Y#8%%#~ ---+$=~**:x*:Y$*#8x. ..~##~~*+:~~x*8%V- ~-.+#:----..-Vx#@8:~+=+==~+~.:*~=$@@$- :=+8* +=*8+ -*x*YxY##=~:~+xY@%*.::~Y8+*#Y++=+.~*+:V$:*Y+:++===x$V-.==~*8+-~~~-.-V#x%@V..-.~#Y:*Vx++YV*V%#~ ...=#:.~:~-.~Vx8@#~~===x=*=+*+YY#%@#+ +*+8* +=*8+ .*$8%%%@@Y=VVV$#@%x-+=+YV=~==:---:-:*xVY--+:==+YY+*#8:.xV*x8+..--..-YVY%%Y.~~.:#*Y@8=:***xV@%+ ...*$+=Y++::*Y#@@V.~Y$######888%%#x~ :*+8* +=*8+ -::+**xY==$#88%%%x~V$#888##$x*xVV++V$VY*=V==*xxxV8@8~ :=*YY+-:*:+-:xY8@%x.==:=V*#@8+=*=xY8@%+.+*xV$V$####8%%%8V: -=YV$###$Vx=:. :=+8* +=*8+ ..-~~:+-.=xYYVV$$##8888+.=V#%%%%8888%%%8#= ~Y#888###$$$8%%%8V~.=Y$88%@@#=V88%%%%8::$888888##$$VYx=~. .... :=+8* +=*8+ ...---~ -~+=*xxxxx*+~. .:=xV$$$#$$$Yx=~ .*VVVVYYY*~=x**===: .::~~---... :=+8* +++#+ ... .:*%* +==*: .----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -=x8* :=*Yx:+Y$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$x:+*#@* ~Y#888######################################################################################################################################88%%* .~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.
3.238.98.214@honeybii.com ~ $ ls -l | tail -n 100 && echo "show last 100 asciis"